Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi
Yazar Kılavuzu / Makale Gönderme

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (HÜEF) Dergisi, eğitimin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel ve nitel araştırmalara yer veren bir dergidir. Bununla birlikte eğitimin her hangi bir alanıyla ilgili sadece ölçek geliştirme ve geçerlemeyi içeren çalışmalar dergi yayın sürecine kabul edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜEF Dergisi, makalelerin bütün yayım haklarına  sahiptir.

Çalışmalar özet, ek ve kaynakça ile birlikte (uzun özet hariç)  9000 sözcüğü geçmemelidir.
Çalışma dergiye yollanmadan önce “Çalışmanın Yollandığı Yıl-Ay_Yazarı_Çalışmanın Kısa Başlığı” ismiyle kaydedilmelidir (Örneğin; “2012-11_AKBIYIK_Elestirel-Dusunme.doc”). Makaleler, yazım kurallarında (http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/turkce/yazim_kurallari.html) belirtilen şablonlar (Dosya: HUEF-Dergi_Sablon.doc, Dosya-İngilizce: HUEF-Journal_Template.doc) kullanılarak hazırlanmalı ve (efdergi@hacettepe.edu.tr) e-posta adresine gönderilmelidir. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya aktarılmalı ve bu dosyada bulunan stiller ilgili (başlıklara-metinlere gibi) yerlere uygulanmalıdır.

Yazarlar, Yayın Kurulu'nun kendileriyle daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde iletişim kurabilmeleri için, kendi e-posta adreslerini makalelerinin ilk sayfasındaki açıklama kısmına (dipnot) şablonda belirtildiği gibi eklemelidirler.
HÜEF Dergisi’ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve alan editörleri) tarafından yayın politikası ve ilkeleri bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili hakemlere gönderilir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

Yayınlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, Hakem Kurulunun konu alanıyla ilgili en az üç üyesinin görüşüne sunulur. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.

Sunulan çalışmaların değerlendirilmesinde genel olarak aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

 • Başlığın çalışmaya uygunluğu,
 • Başlıktaki kelime sayısının 12 sözcüğü aşmamış olması
 • Çalışmanın bilimsel açıdan özgünlüğü
 • Kuramsal ve/veya uygulama açısından alana katkı getirmesi
 • Türkçe ve/veya yabancı alan yazınını yansıtmadaki yeterliği ve/veya güncelliği, güvenilirliği,
 • Araştırma yönteminin / deseninin uygunluğu,
 • Araştırma örnekleminin/çalışma grubunun/denek seçiminin uygunluğu,
 • Niteliksel/Niceliksel çözümleme tekniklerinin seçimi ve uygun kullanımı,
 • Bulguların sunumu ve tartışmanın yeterliği,
 • Yazı dilinin açık ve anlaşılabilir oluşu,
 • Kullanılan dilin, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu,
 • Çalışmanın APA yazım kurallarına uygunluğu.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçede alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için, konu alanı ile ilgili üç uzmandan (hakem) en az ikisi tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Makalelerine ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazarlar, düzeltme işlemlerini yazarlara hakem raporları ile birlikte gönderilen “Düzeltme Çizelgesi” üzerinde her hakemin istemiş olduğu düzeltme/değişiklik/ekleme önerilerini sayfa numarası belirterek, yapılan işlemi açıklayıp çizelge üzerinde belirtmelidir.

Hakemler tarafından değişiklik istenmesi ve önerilen değişikliklerin yazar(lar) tarafından benimsenmemesi durumunda çalışma geri çekilebilir. Çalışmalarla ilgili olarak hakemlerle gerçekleştirilen iletişim doğrudan elektronik ortamda yapılacak ve eşgüdüm dergi editörü ve / veya alan editörü tarafından sağlanacaktır. Makalelerdeki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır. İnceleme kurulundan geçen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazarlarca değişiklik yapılamaz.

Dergide yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır. Makalenin yayımlanması durumunda bir adet dergi yazar(lar)a ücretsiz olarak gönderilir.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara