OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI


ATTITUDES OF SCHOOL PRINCIPALS TOWARDS MULTICULTURALISM


Yrd. Doç. Dr. Soner POLAT


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutum düzeylerini belirlemektir. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın verileri, çok kültürlülük tutum ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2009– 2010 eğitim-öğretim yılında Kocaeli İlindeki kamuya ait okullara kadrolu olarak ilk defa atanan okul müdürleri (203 müdür) oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda genel olarak okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Okul müdürleri, çok kültürlülüğün alt boyutlarından bilgi ve davranıştan ziyade ilgi boyutuna daha yüksek tutuma sahiplerdir. Cinsiyet ve yaş müdürlerin çok kültürlülüğe ilişkin tutumlarında anlamlı fark yaratmazken, kıdem çok kültürlülüğe ilişkin tutumda anlamlı fark yaratmıştır. Kıdem arttıkça çok kültürlülüğe ilişkin tutumda düşme gözlenmiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusu da okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin bileşenlerden bazıları ile oldukça yüksek düzeyde ilgilenip, bazıları ile ise orta düzeyde ilgilenmeleridir. Okul müdürlerine özelikle orta düzeyde ilgilendikleri konularda çok kültürlülükle ilgi hizmet içi eğitim ve duyarlılık eğitimi verilmesi, okuldaki farklılıkları daha etkili yönetmesine yardımcı olacaktır.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine school directors’ level of attitudes regarding multiculturalism. Descriptive survey model was used in this study and data were collected through multiculturalism attitude scale. The sample of this research is composed of 203 school principals assigned, for the first time, to public schools in Kocaeli for 2009-2010 academic year. According to the findings of research it was found that school principals generally have positive attitudes towards multiculturalism. Principals have more positive attitudes towards ‘care’ dimension of multiculturalism rather than its sub-dimensions ‘know’ and ‘act’. While gender and age did not make significant difference regarding principals’ attitudes towards multiculturalism, seniority made significant difference regarding multiculturalism. It was observed that as their seniority increased, their attitudes towards multiculturalism decreased. Another finding is that school principals are more interested in some components of multiculturalism and less interested in others. Providing in-service and sensitivity trainings of multiculturalism to school principals, regarding the points that they are less interested, will develop their skills to manage the differences in school.


ANAHTAR KELİMELER: Çok kültürlülük, çok kültürlü toplum, çok kültürlü tutum, farklılıklar yönetimi, okul müdürü.


KEYWORDS: Multiculturalism, multicultural society, multicultural attitude, diversity management, school principal

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education