ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ


EXAMINING TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES AND SELF-EFFICACY PERCEPTİONS TOWARDS THE COMPUTER ASSISTED EDUCATION


Yrd. Doç. Dr Tamer KUTLUCA & Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarını farklı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma tarama modeline göre yapılmıştır. Çalışmaya 135 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak BDE’ye ilişkin tutum ve BDE’ye ilişkin öz- yeterlik algı ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının BDE’ye ilişkin tutumlarının olumlu ve BDE’ye ilişkin öz-yeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca BDE’ye ilişkin tutum; cinsiyete ve bilgisayar kullanım sıklığına göre farklılık gösterirken, programa, bilgisayara sahip olma durumuna ve bilgisayar kullanım yılına göre farklılık göstermemektedir. Diğer taraftan BDE’ye ilişkin öz-yeterlik algılarının; bilgisayar kullanım sıklığına ve bilgisayar kullanım süresine göre farklılık gösterirken, cinsiyete, kayıtlı oldukları programa ve bilgisayara sahip olma durumuna göre farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının BDE’ye ilişkin tutumları ve BDE’ye ilişkin öz- yeterlik algıları arasındaki ilişki düzeyi .67 olarak tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to explore differences in self-efficacy and attitude of teacher candidates toward computer-assisted education (CAE) with differential variables. Moreover, the relationships between their attitudes and self-efficacy toward the CAE were also investigated. The study was conducted by survey method. 135 teacher candidates participated in the study. The attitude toward CAE and self efficacy perception scales are used as data collecting tool. Arithmetic mean, standard deviation, independent t-test, one way variance analysis and Pearson Correlation analysis were used for analyzing data. At the end of the study, it was determined that attitudes of teacher candidates toward CAE are positive and self efficacy perceptions of teacher candidates toward CAE are on a good level. There is a significant difference between the attitudes of teacher candidates toward CAE and their sex and the frequency of computer usage. On the other hand, there is no significant difference between the attitudes of teacher candidates toward CAE and the program they enrolled, owning a computer and computer usage age. One of the most important results of this study is that self efficacy perceptions of teachers toward CAE doesn’t depend on their gender, the program they enrolled and owning a computer. On the other hand, there is a significant difference between the self efficacy perceptions level of teachers toward CAE and the frequency of computer usage and computer usage age. One of the most important results of the research is that relevance level is determined as .67 between attitudes and self efficacy perceptions of teacher candidates toward computer-assisted education.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar destekli eğitim, tutum, öz-yeterlik ve öğretmen adayı


KEYWORDS: computer assisted education, attitude, self-efficacy, and teacher candidate

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education