HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE ETKİSİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNE YANSIMASI


THE EFFECT OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE BASIC ENGLISH STUDENTS ON THEIR LEARNING STYLES AND ITS REFLECTION ON TEACHING PROCESS


Dr. Derya Oktar-ERGÜR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaş, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve üniversitede kayıtlı oldukları bölüm gibi kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisini belirlemektir. Araştırmaya başlangıç, orta ve orta üstü dil düzeyinde İngilizce hazırlık eğitimi alan 777 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kolb tarafından 1981 yılında geliştirilen, 1985 yılında yeniden düzenlenen ve 1993 yılında Aşkar ve Akkoyunlu tarafından Türkçe’ye çevrilen Öğrenme Stili Envanteri (LSI) uygulanmıştır. Verilerin analizi iki grup karşılaştırma yöntemi (t-testi), Kruskal-Wallis testi, tek yönlü varyans çözümlemesi ve çoklu karşılaştırma yöntemlerinden en küçük önemli fark yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin genel olarak Özümseyen ve Ayrıştıran öğrenme stillerini tercih ettikleri ve öğrencilerin cinsiyetlerine, yaş gruplarına ve üniversiteye giriş puan türüne göre öğrenme stilleri arasında fark olmadığı, ancak Fen Liselerinden mezun olan öğrencilerin Ayrıştıran, diğer lise gruplarından mezun olan öğrencilerin ise Özümseyen öğrenme stilini benimsedikleri bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of some personal characteristics such as age, gender, type of high school graduated and the departments of the students on their learning styles. Learning Style Inventory (LSI) developed by Kolb in 1981 and amended in 1985 and translated into Turkish by Aşkar and Akkoyunlu in 1993 was conducted on 777 students enrolled in English preparatory courses at beginner, pre-intermediate and intermediate levels at the School of Foreign Languages, Department of Basic English at Hacettepe University. T-test, Kruskal-Wallis Test, one- way variance analysis and the least significant difference method (LSD) were used to analyze the data. The findings indicated that the majority of the students preferred Assimilator and Converger learning styles. The results showed that, the students’ learning styles did not differ according to their gender, age and their departments at the university. However it was also found out that the students who graduated from Science High Schools preferred Converger learning style whereas the other students who graduated from different high schools preferred Assimilator learning style.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme biçimleri ve bileşenleri, öğrenme stilleri, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri.


KEYWORDS: Learning modes and their combinations, learning styles, English preparatory school students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education