ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) UYGULAMA BAŞARILARI VE BİT’E YÖNELİK TUTUMLARI


TEACHERS’ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) USING ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES TOWARDS ICT


Öğrt. Fatma CÜRE & Yrd. Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER


ÖZET
MEB Öğretmen Mesleği Genel Yeterliliği kriterleri içerisinde öğretmenlerin, teknoloji kullanabilen ve bu konuda öğrencilere model olabilen kişiler olması beklenmektedir. Bu çalışma; öğretmenlerin BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) uygulamaları konusunda ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesi ve BİT’e yönelik tutumlarının incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelli araştırmanın çalışma grubunu 163 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği ve uygulama sınavı kullanılarak öğretmenlerin BİT’e yönelik tutumları ve BİT uygulama başarıları belirlenmiş daha sonra öğretmenlerin bu konudaki tutumları ile uygulama başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları ile öğretmenlerin BİT uygulamaları konusunda önemli eksiklerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin BİT’in eğitimde kullanımına yönelik genel tutumlarının olumlu olduğu, ancak kalabalık sınıflarda BİT’ten yararlanmanın sorumluluklarını artırdığını düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin BİT uygulama başarıları ile BİT’e yönelik yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde, pozitif ilişki bulunmuştur. Araştırma bulguları; eğitim fakülteleri ve MEB hizmet-içi eğitimlerde uygulanan bilgisayar dersi öğretim programlarının gerek içerik gerekse kullanılan yöntem açısından yeniden düzenlenmesi gerekliliğini vurgular niteliktedir.


ABSTRACT
Within MEB’s criteria on General Competencies for Teaching Profession, teachers are expected to be individuals, who are able to use technology and be a model for students in that respect. This study was conducted to determine level of teachers’ success in using Information and Communication Technologies (ICT) and to examine their attitudes towards ICT. The study was conducted using survey method and research population consisted of 163 teachers. Firstly, teachers’ ICT using achievements and attitude towards ICT were determined using Attitude Towards ICT Scale and an examination on ICT use. Then relations between teachers’ relevant attitudes and using achievements were studied. Study findings suggest there are considerable deficiencies in teachers’ use of ICT. It was found that teachers’ general attitude towards use of ICT in education was positive; but they thought using ICT in crowded classrooms would increase their responsibilities. A high level of positive relation was found between teachers’ ICT using achievements and attitudes towards ICT. Findings of the study also emphasize requirement of re-arrangement of computer course curriculum used at faculties of education and MEB’s in-service training programs regarding both contents and methods used.


ANAHTAR KELİMELER: BİT uygulama başarısı, BİT’e yönelik tutum, BİT


KEYWORDS: ICT using achievement, Attitudes towards ICT

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education