SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ


ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF ELEMENTARY TEACHING THROUGH THE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Soner YAVUZ & Prof. Dr. A. Erdal COŞKUN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretimde teknolojik araç gereç kullanımına karşı tutum ve sahip oldukları fikirleri belirlemektir. Çalışma 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programına devam eden 30 3. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen, 5 faktörden ve 19 maddeden oluşan “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin öğretimde teknoloji kullanımı hakkındaki fikirlerinin tespiti için, seçilen 5 öğrenci ile yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Teknoloji tutum ölçeğinin ön test ve son test ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmalarının, öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir ve yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin teknoloji kullanımı hakkındaki olumlu fikirleri olduğu belirlenmiştir


ABSTRACT
The main aim of the study is to determine the 3rd year students’ ideas and attitudes towards the utilization of technological tools. The study was conducted with 30 3rd year students from Zonguldak Karaelmas University, Ereğli Education Faculty, Primary School Education Department. The data collection tool was the “Technology Attitude Scale” of 5 factors and 19 items, developed by Yavuz (2005). Moreover, in order to determine students’ ideas on the utilization of technology in education, 5 students were chosen and with semi-structured interview used. While evaluating data's dependent sample t-test was used. When the pre and post test averages of the “Technology Attitude Scale” were compared, a significant difference was statistically observed favoring the posttest (p<0,05). The results of the study showed that the technology-assisted project studies affected students’ attitudes towards the utilization of technology in education positively. The data collected through the interviews enabled the determination of the positive ideas of students on the utilization of technology.


ANAHTAR KELİMELER: teknolojiye karşı tutum, teknoloji eğitimi, fen eğitimi


KEYWORDS: attitude towards technology, technology education, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education