Son Sayı


35 (1), 2020


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme
Burak TÜFEKÇİOĞLU


Sciencestart!™ Destekli Fen Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelime Etkisi
Erhan ALABAY, Safiye Sunay Yıldırım DOĞRU & Berrin AKMAN


Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
Füsun GÖKKAYA & Serap TEKİNSAV SÜTCÜ


Açıklayıcı fen metni okunurken aktif hale gelen bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin kavramsal anlamaya etkisi
Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU & Nejla YÜRÜK


Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hasan Yücel ERTEM & Gökçe GÖKALP


Does Reading Strategy Affect Paragraph Comprehension?: Verification with Eye Tracking Measures
Meva BAYRAK KARSLİ, Turgay DEMİREL & Engin KURŞUN


Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması
Muharrem KOÇ & İbrahim KEKLİK


Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Osman Tayyar ÇELİK & Mehmet ÜSTÜNER


Evaluation of Human Rights, Democracy and Civics Curriculum through Eisner’s Evaluation Framework
Özge KARAKUŞ ÖZDEMİRCİ, Afra Nur AKSOY & Ahmet OK


Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerde Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Pelin ÜLKER ATAV & Gülen BARAN


Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği
Sabahat Çiğdem BAĞCI


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Odaklı Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları, Akademik Risk Alma Davranışları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Servet ÜZTEMUR, İsmail ACUN & Erkan DİNÇ


Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Süleyman MUNUSTURLAR & Günay YILDIZER


4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi
Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU & Funda ACARLAR


Farklı Formatlarda ve Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Ufuk AKBAŞ, Şeyhmus AYDOĞDU & Şener BÜYÜKÖZTÜRK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı