ASİMİLASYON PRENSİBİNİN ANLAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA KAVRANMASI VE TAKDİR EDİLMESİ


CONCEPTUALIZATION AND APPRECIATION OF THE MEANING OF ASIMILATION PRINCIPLE BY PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS


Dr. İsmail Özgür ZEMBAT


ÖZET
Bu çalışma, öğrenme kuramlarından birisi olan ve son yıllarda ülkemizde ilgi çeken, yapılandırmacılığın ne anlama geldiğini kavrayabilmek için gerekli olan prensiplerden asimilasyon prensibinin anlamını ve bu anlamın öğretmen adaylarınca nasıl kavrandığını bir eylem araştırması temelinde incelemektedir. Çalışmada bu prensibin geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarınca anlamlandırılmasına yardımcı olan bir ders tasarımı ile bunun 45 tane üçüncü sınıf öğretmen adayına araştırma tabanlı bir uygulaması incelenmektedir. Makalede, bu ders dizisinin öğretmen adaylarının fikirlerini nasıl etkilediği ve onların öğrenme ve öğretme ile ilgili önceden edindikleri fikirleri nasıl sarstığı üzerinde durulmaktadır. Bu araştırmaya göre asimilasyon prensibinin ve öğretime olan katkısının anlaşılmasında şu üç bileşen önemli rol oynamaktadır: (1) İnsanları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir konu üzerinde çalıştırıp yaptıkları eylemler üzerine geriye dönük analiz yapmalarını sağlamak, (2) Bilgi çeşitleri ve öğretimdeki yeri hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olmak, (3) Asimilasyon prensibine dikkat edilmeden tasarlanan derslerin uygulanması sonucundaki sıkıntıları analiz ettirmektir.


ABSTRACT
This study investigated the main tenets of constructivism which is one of the hot topics in education that has recently taken considerable attention in Turkey. It explicated on assimilation principle and offered an instructional design for mental construction of this principle through an application of an action research including the work of 45 prospective elementary teachers. In the article, the designed instructional sequence, its in-class application, and how such instruction affected teachers’ previously gained ideas about teaching and learning were investigated. As a result, helping teachers develop a sense for assimilation principle and its importance in teaching seems to be positively affected by three main activities: (1) Engaging learners in a situation in which they have to feel a need to go back to their prior knowledge and reflect on that situation, (2) Helping learners distinguish between different types of knowledge (social, physical, logicomathematical) and reflection over them, (3) Having learners analyze instructional designs (and their applications) that do not take into consideration the assimilation principle.


ANAHTAR KELİMELER: asimilasyon prensibi, öğrenme, yapılandırmacılık, öğretmen adayları


KEYWORDS: assimilation principle, learning, constructivism, prospective elementary teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education